Postanowienia ogólne:

Regulamin – Zakres usług transportowych:

Regulamin – Warunki wysyłania paczki:

Regulamin – Rzeczy wykluczone z przewozu:

Regulamin – Odpowiedzialność przewoźnika:

 

Regulamin – Reklamacje:

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia jak i zaginięcia przesyłki
muszą być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.
Reklamacje można składać w formie listu oraz listu elektronicznego (e-maila).

2.

Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
przez Nadawcę wszelkich należności wynikających z transportu.

3.

Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

4.

Zgłoszenie reklamacja powinno zawierać:

  • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego
  • tytuł reklamacji
  • kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (paragony)
  • kopię deklaracji nadania paczki
  • kopię protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Nadawcy lub Odbiorcy

5.

Po rozpatrzeniu reklamacji Eagle Transport powiadamia Reklamującego, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

6.

Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, lub w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne – domniemywa się, jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie nienaruszony i powoduje to wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

7.

Podanie i wpisanie do listu przewozowego wartości towaru lub przesyłki jest obowiązkiem nadawcy.

8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami
stosuje się odpowiednie przepisy prawne konwencji genewskiej CMR.

POWYŻSZE PRZEPISY MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM:
transportoweprawo.pl/akty-prawne/przepisy-miedzynarodowe/konwencja-cmr.